W zgodzie

ze środowiskiem.

NOEN Energetyka Południe S.A.

Firma została powołana do prowadzenia projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki odnawialnej (OZE).
Zadaniem jej jest pozyskanie środków od Inwestorów zewnętrznych i udział kapitałowy w spółkach zajmujących się produkcją energii odnawialnej.
Pierwszym projektem inwestycyjnym spółki jest dofinansowanie Elektrowni Prudnik Sp. z o.o.
W kolejnych etapach rozwoju Spółka realizować będzie pozyskiwanie nowych projektów inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej.

Inwestycje

Pierwszym projektem inwestycyjnym

Spółki NOEN Energetyka Południe SA jest:

 

Elektrownia Prudnik Sp. z o. o.

ul. Nyska 10

48-200 Prudnik

Wartość inwestycji:
22.765.000 €

Wartość kredytu:
20.900.000 €

Udziału własny:
1.865.000 €

Koncepcja i ogólna strategia projektu

Projekt zakłada modernizację istniejącej elektrociepłowni na elektrownię OZE opalaną biomasą wraz z modernizacją przyłącza energii elektrycznej i lokalnych sieci do dystrybucji energii elektrycznej.

Założenia strategii:

 • Likwidacja części infrastruktury w tym: likwidacja istniejących kotłów.
 • Kontraktacja słomy w ilości ok. 40.000 Mg (obszar upraw zbóż dla pozyskania takiej ilości słomy to ok. 15.000ha).
 • Zabudowa nowoczesnego kotła parowego przystosowanego do spalania słomy zbóż w formie niegranulowanej.
 • Zabudowa nowego turbozespołu kondensacyjnego do produkcji energii elektrycznej jako OZE o mocy ok. 12 MW.
 • Budowa, w oparciu o istniejącą infrastrukturę ujęcia wody do systemu kondensacji pary wodnej w układzie generacji energii elektrycznej oraz wody kotłowej.
 • Prowadzenie obrotu energią elektryczną.
 •  Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej OZE. Zgodnie z art. 32 obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne (dalej: P.e.) z 10 kwietnia 1997r., na wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach o mocy powyżej 50 MW, a w przypadku energii ze źródeł odnawialnych niezależnie od mocy instalacji, przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać koncesję. Koncesja wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po spełnieniu enumeratywnie wymienionych przesłanek:
  • posiadanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium UE, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego EFTA lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • posiadanie środków finansowych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności;
  • posiadanie możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności (w praktyce wymagane jest wyposażenie przedsiębiorstwa w gotowe instalacje);
  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych.

Rynek, produkt i marketing

W związku z przewidywanym wejściem w życie, od 1 stycznia 2016 roku, rozdziału 4  ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, w analizie przychodów należy przyjąć cenę sprzedaży energii, która ustalona zostanie w drodze aukcji, przy założeniu ceny maksymalnej, określonej przez Ministerstwo Gospodarki. Zgodnie bowiem z zapisem art. 77 tej ustawy <<Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, nie później niż 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”>>.

Dla potrzeb omawianego projektu do analizy opłacalności inwestycji, przyjęto stałą przez okres 15 lat ceną energii w kwocie 96,69 Euro/MWh (407 PLN/ MWh).

Wielkość produkcji określono na poziomie: 82.000 MWhel/rok a wielkość sprzedanej energii (po odliczeniu zużycia własnego) określono na 74.620 MWh. Przewidywane zużycie własne na poziomie 7.320 MWh, wynika ze zużycia i strat związanych z funkcjonowaniem elektrowni (do 9% produkcji). Przyjęty wysoki współczynnik wykorzystania urządzeń wytwórczych, na poziomie 8200 godzin wynika z opinii producenta turbozespołu oraz kotła. Jak wynika ze zdolności produkcyjnych przyjęta wielkość produkcji zachowuje zasadę ostrożności w szacowaniu przychodów.

Koszty pozyskania paliwa określono na 2,55 euro/GJ (10,71 zł/GJ) co wynika z kosztów zakupu biomasy (niegranulowanej słomy). Spółka zawarła 10 letnią umowę na dostawę biomasy z KOPEX ECO Sp. z o.o. w cenie 150 PLN/Mg.

Alternatywnie rozważono zakup słomy od producenta. Dla pozyskania ok. 54.140 Mg słomy, konieczne jest jej zakontraktowanie z upraw prowadzonych na obszarze ponad 16.000 ha. Lokalizacja przedsięwzięcia pozwala na osiągnięcia takiej ilości słomy bez przekraczania założonej maksymalnej odległości transportu biomasy (nie większej niż 30km), bowiem tylko powiat w którym znajduje się elektrownia posiada 88.000ha upraw rolnych.

Atuty przedsięwzięcia

Istniejąca infrastruktura

Osiągnięcie strategicznych celów inwestycyjnych w postaci produkcji energii elektrycznej w oparciu o budowę nowej elektrowni, wymaga uzyskania szeregu zgód i decyzji administracyjnych. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę konieczne jest dokonanie zmiany w studium a następnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co związane jest z długotrwałą procedurą (ok. 18 – 24 miesięcy), oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, co z kolei jest bardzo trudne w obszarze energetyki.

Przejmując istniejącą infrastrukturę Elektrociepłowni, oprócz wartości jaką jest istniejąca infrastruktura, zakres dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na modernizację, jest znacznie ograniczony. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest zazwyczaj czystą formalnością, co związane jest  z faktycznym ograniczeniem uciążliwości dla środowiska, w związku ze zmniejszeniem emisji gazów i pyłów do atmosfery (zamiana paliwa węglowego na biomasę).

Dostęp do biomasy

Definicja biomasy – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, i które pochodzą z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także część pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

 

Z powyższej definicji wynika, że głównym źródłem biomasy jest przemysł rolniczy i leśny. Przedmiotowa elektrociepłownia położone jest w województwie opolskim, regionie w którym dominuje rolnictwo. Dostęp do biomasy pochodzenia rolniczego jest w tym regionie łatwy a koszty jego transportu niskie.

0 TWh
wielkość polskiego rynku energii elektrycznej
0 mld zł
wartość polskiego rynku energii elektrycznej
ponad 0 %
energii dostępne jest dla klientów w ramach wolnego handlu po likwidacji w marcu 2008 r. kontraktów długoterminowych (KDT)

Rynek energii

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. 

Koszty wytwarzania energii z OZE są w większości przypadków wyższe od  energii ze źródeł konwencjonalnych, i aby się rozwijały, potrzebują wsparcia. Ustawa o OZE kompleksowo reguluje te kwestie. Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących systemu wspierania OZE jest zmiana z systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. System wyboru najlepszej oferty w tych samych warunkach ma być tańszy dla budżetu państwa o ponad 7 mld zł. Po zmianach, do 2020 r. w budżecie ma pozostać 20 mld złotych.

By jak najlepiej wesprzeć producentów energii z OZE – ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej (czyli wytwarzania prądu w małych jednostkach lub obiektach wytwórczych) – opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.​in. wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego. Oznacza to, że zakład energetyczny działający na danym terenie ma obowiązek zakupu wytworzonej energii z OZE i biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Zarządzający

 • Piotr Haczyk
  Piotr Haczyk

  Inżynier, ekonomista, analityk finansowy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane zarówno z inwestycjami na rynku kapitałowym jak i szeroko rozumianymi usługami doradczymi dla firm.

  Od 2004 roku związany z grupą Secus, Brał udział w przygotowaniu kilku projektów inwestycyjnych grupy Secus, w tym Funduszu Kapitału Zalążkowego Silesia Fund Sp. z o.o. SKA.

  Analityk finansowy i doradca gospodarczy – 5 lat współpracował z firmą konsultingową Nawigator S.C. Uczestniczył w pracach Nawigatora dla NFI Hetman, Huty Katowice, Kulczyk Holding, NSW SA, Budostal 2, Silesian Air Sp. z o.o., PGNiG SA, PKE SA , KP Szczakowa S.A., ZEM Łabędy Sp. z o.o., Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także w pracach dla spółek zaliczanych do sektora MŚP takich jak: FH DEX, Siedlisko S.C., Lewiatan Detal Holding SA, Auto Durczok, Bo Carbo Sp. z o.o., Bruegmann Polska Sp. z o.o, Plombat Sp. z o.o., Polsin-Karbid Sp. z o.o., Poli-Chem Sp. z o.o., Wisły Kraków S.S.A.

  • Tadeusz Widuch
   Tadeusz Widuch

   Od 2009 roku Doradca Instytutu Studiów Energetycznych; jego główne obszary specjalizacji obejmują:
   zarządzanie projektami inwestycyjnymi

   ▪ definiowanie strategii i opracowanie systemów zarządzania
   ▪ nadzór nad projektami
   ▪ zarządzanie efektywnością
   ▪ transformację i optymalizację struktur organizacyjnych w zakładach sektora górnictwa i energetyki
   ▪ planowanie ciągłości działania oraz monitorowanie
   ▪ bezpieczeństwa procesów technologicznych.

   Przed dołączeniem do ISE pracował w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., OMMAK Sp. z o.o.

   Nadal współpracuje z NordEnergy Sp. z o.o., EC Prudnik Sp. z o.o. oraz Silesia New Energy S.A.

   Kontakt

   Dane spółki